Opmetingen

Juridische opmetingen

Grensonderzoek door Landmeter-Expert

Als eigenaar bent u niet op de hoogte waar de grenslijnen van uw perceel liggen of er ontstaat onenigheid over een grens dan kan een grensonderzoek hierover uitsluitsel bieden. Een beëdigd landmeter-expert kan hierbij bemiddelen of optreden door het uitvoeren van een onderzoek aan de hand van

  • Hypothecaire informatie en opzoekingen
  • Aktes en vonissen
  • Bestaande meetplannen
  • Atlas der buurtwegen, atlas der waterlopen, rooilijnplannen
  • Kadastrale informatie
  • Mondelinge informatie van eigenaars of buren
  • Bevindingen uit eigen opmetingen

Na opmeting voorziet men een PV van opmeting en mits akkoord van alle betrokken partijen en registratie kan worden overgegaan tot afpaling.

 

Afpaling

Het afpalen van een terrein mag uitsluitend door een beëdigd landmeter-expert worden uitgevoerd.

Indien de landmeter-expert aangesteld door de rechtbank de opdracht toegewezen krijgt speken we over een gerechtelijke afpaling. Indien de eigenaars zelf een landmeter-expert aanstellen gebeurt de afpaling in der minne.

Bij het uitvoeren van de afpaling zal de landmeter eerst overgaan tot het grensonderzoek. Na bemiddeling en akkoord kan men overgaan tot de feitelijke afpaling ter plaatsen. Uiteindelijk worden de nodige plannen opgemaakt ter registratie van een proces verbaal van afpaling.

PV Van Opmeting of splitsing

Bij het opmaken van het Proces-verbaal van opmeting of splitsing gebeurt eenzijdig een perceelmeting en grensonderzoek. Dit kan nodig zijn bij het verkopen van uw eigendom of opmaken van opstalrechten of splitsing van het perceel.

Bij elke mutatie van het kadastraal perceel is een prekadastratie nodig waarbij een planrefertenummer en nieuw gereserveerd perceelnummer aangevraagd wordt bij de AAPD. Zonder deze gegevens kan door de notaris geen akte verleden worden.

Verkavelen

Een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies;

De vroegere verkavelingsvergunning is volledig gedigitaliseerd en maakt voortaan deel uit van de omgevingsvergunning. Bij het verkavelen van 1 of meerdere percelen gaan we over tot het opsplitsen en herverdelen van de bestaande situatie. In samenspraak met de gemeente en afgestemd met de wensen van de opdrachtgever gaan we over tot het opmaken van opmetingsplannen, verkavelingsontwerpen en worden de nodige aanvragen ingediend bij het omgevingsloket.

Na goedkeuring worden de basisplannen volgens prekadastratie geregistreerd, de verkoopplannen opgemaakt en de percelen afgepaald.

Technische opmetingen

 

Bestaande toestand

Bij het opmeten van de bestaande toestand of perceelmeting gaan we de toestand op het terrein in kaart brengen. Afhankelijk van de opdracht of het doel van onze metingen zal de landmeter volgens zijn expertise verschillende topografische elementen registreren. Bij het opmaken van de plannen zal echter geen rekening gehouden worden met juridische grenzen.

Architectuurmetingen

Voor uw bouwaanvraag heeft u verschillende plannen nodig van het gebouw. Als landmeter staan we in voor het opmaken van de:

·       Grondplannen

Bij het opmaken van de digitale plannen meten wij de buitenzijde en binnenkant van de gebouwen nauwkeurig op om tot up-to-date plannen te komen waarmee u aan de slag kan gaan.

·       Gevelaanzichten

Bij het opmaken van onze gevelaanzichten maken we gebruik van een totaalstation en/of 3D laserscanner. Dit kan gaan van een summiere meting tot een hoog gedetailleerde meting waarbij verticaliteit en de toestand van de gevel in kaart gebracht wordt.

·       Doorsnedes & gabarit

Bij het aanbouwen aan een bestaande woning heeft u nood aan een gabarit of zijdelingse omtrek van deze aanpalende gevel.

·       3D laserscanning

Voor het uitvoeren van snelle en volledige metingen van de omgeving waarbij tot de kleinste details of moeilijk bereikbare plaatsen veilig en nauwkeurig in kaart worden gebracht maakt onze expert gebruik van onze Faro Focus Premium. Onze puntenwolken creëren een exacte kopie van de bestaande toestand waaruit 2D of 3D plannen en modellen kunnen gevormd worden. Het 3D laserscannen kan heel uitgebreid ingezet worden voor verschillende

Werfopvolging

Een landmeter op uw werf zorgt voor zekerheid, controle & een goede voorbereiding.

Met onze expertise, nauwkeurigheid en ervaring in de bouw en industrie staat onze landmeter in voor alle soorten uitzetwerken, de inplanting van uw ontwerpplan of diverse topografische bijmetingen. Wij kunnen u bijstaan voor het opmaken van volumeberekeningen of zettingsmetingen, uitlijnen van machines of een nulmeting voor aanvang van de werken.

Onze landmeters zijn allen VCA gecertificeerd en staan voor open communicatie op de werf.

 

Landmeter-Expert Van Gele hecht veel belang aan nauwkeurigheid en kwalitatieve meetinstrumenten. Met onze investering in de FARO Focus Premium beschikken we over de nieuwste generatie laserscanners.

Heeft u een vraag? Neem contact op!